THUẾ

THUẾ

    Chúng tôi tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế, hỗ trợ khách hàng các giải pháp hiệu quả về thuế cho các giao dịch và hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Các tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn khách hàng các quy định pháp luật về thuế, chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh;
  • Lập hồ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế;
  • Tư vấn về các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp;
  • Giải quyết các tranh chấp về thuế của khách hàng với các cơ quan nhà nước.
  • Đại diện khách hàng liên hệ với các cơ quan nhà nước để xây dựng chính sách thuế của Việt Nam.
  • Đề xuất các giải pháp hữu hiệu về thuế trong các giao dịch mà khách hàng dự kiến thực hiện.