LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

Hãng luật cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực lao động và tuyển dụng lao động, chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết trong mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi xây dựng thoả ước lao động tập thể, và giúp đưa điều khiển quy phạm pháp luật và cơ chế trách nhiệm tại chỗ cho các cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp tư vấn về các vấn đề phức tạp của pháp luật lao động đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chúng tôi cũng giúp đỡ xin giấy phép làm việc cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam cũng như tư vấn các vấn đề liên quan khác.